vineri, mai 20, 2022

Ce proiecte importante au fost adoptate în şedinţa Guvernului României din 3 februarie

Ce proiecte importante au fost adoptate în şedinţa Guvernului României din 3 februarie

   În cadrul ședinței de Guvern din data de 3  februarie s-au adoptat o serie de acte normative pe care o să le prezentăm în exclusivitate, inclusiv o ordonanță care prezintă alte condiții liberării condiționate

Suspendarea dispozițiilor prin care se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate

Guvernul a adoptat astăzi, prin Ordonanţă de Urgenţă, suspendarea, până la 1 septembrie 2016, a aplicării prevederii din art. 96 alin.(1) lit. f) potrivit căreia „în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate”.
Măsura legislativă a fost adoptată de Guvern în contextul în care, în practică s-a constatat un abuz de drept, în care persoane condamnate au obținut reduceri substanțiale ale pedepselor aplicate, cu consecința accederii mai rapide la beneficiile liberării condiționate și, cumulativ, prin elaborarea uneia sau chiar a mai multor lucrări științifice, formalizând și golind de conținut aceste dispoziții legale.
Adoptarea Ordonanței de Urgență reprezintă un prim pas pentru evaluarea dispozițiilor care au generat deturnarea unei instituții de drept penal, respectiv reducerea pedepsei prin elaborarea de lucrări științifice publicate, în vederea acordării mai rapide a liberării condiționate, de la scopul avut în vedere de legiuitor la momentul instituirii acesteia.
Grupul de lucru, constituit in anul 2014, în scopul elaborării regulamentului pentru punerea în aplicare a Legii nr. 254/2013 curpinde deja reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Justiției, Agenția Națională a Penitenciarelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Educației, Ministerul de Interne, Direcția Națională Anticorupție. În perioada în care aplicarea acestei prevederi este suspendată, grupul se va extinde prin includerea reprezentanților următoarelor instituții: Ministerul Culturii, Cancelaria Primului Ministru, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Parchetul General. Grupul de lucru va identifica soluții legislative care să asigure o aplicare obiectivă și eficientă a dispozițiilor privind executarea pedepselor și liberarea condiționată şi va elabora un studiu privind posibilele soluţii legislative și impactul lor bugetar.

Informații suplimentare:
În perioada 2014-2015 s-a constat o creștere fără precedent a numărului lucrărilor științifice elaborate și publicate de către persoanele condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar. Astfel, s-a ajuns la deturnarea prevederilor legale de la scopul lor legitim, precum și la practicarea, de către unele persoane condamnate care au beneficiat de aceste dispoziții legale, a unui adevărat abuz în utilizarea frecventă a acestor beneficii. Acest fapt a generat atât nemulțumirea opiniei publice, cât și scurtarea considerabilă a pedepselor, fără ca scopul general al acestora să mai poată ajunge să fie considerat atins.
Evoluția elaborării de lucrări științifice de către persoanele condamnate a fost următoarea, potrivit statisticilor Administrației Naționale a Penitenciarelor: 2006 – 0 lucrări; 2007 – 4 lucrări; 2008 – 2 lucrări; 2009 – 6 lucrări; 2010 – 3 lucrări; 2011 – 3 lucrări; 2012 – 6 lucrări; 2013 – 14 lucrări; 2014 – 89 lucrări; 2015 – 337 lucrări. Numărul lucrărilor cu caracter științific aflate în curs de elaborare a crescut de la 45, la data de 31 decembrie 2015, la 103 la data de 7 ianuarie 2016.
Proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 3 februarie :

ciolos

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru Publicarea Tarifelor Vamale şi a protocolului, semnat la Bruxelles, la 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru Publicarea Tarifelor Vamale din 5 iulie 1890
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităţilor Competente pentru Schimb Automat de Informaţii privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea art.96 alin.(1) lit.(f) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
5. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regională C.F. Galaţi
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
7. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae
8. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016
9. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine
11.HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii
12.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
13.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015
14.HOTĂRÂRE pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015
15.HOTĂRÂRE privind repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016
16.HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
17.HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020
18.HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
19.HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
20.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
21.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea menţinerii doamnei Anca Magdalena CHISER, secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în calitate de membru al Consiliului de Administraţie la Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.
2. MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru interministerial în vederea implementării politicii de ocupare direcţionate către păstrarea locurilor de muncă existente şi crearea de noi locuri de muncă

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2. Punctele de vedere cu privire la 12 propuneri legislative parlamentare
VI. NOTE
1. NOTĂ privind Stadiul implementării Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice – luna februarie 2016
2. NOTĂ referitoare la situația macroeconomică și execuția bugetului general consolidat în anul 2015
3. NOTĂ referitoare la necesitatea modificării, prin act normativ, a domeniului de competență a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR)
VII. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul implementării OUG nr. 109/2011.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner