EXCLUSIV Ce decizii importante va lua azi Guvernul României!?

EXCLUSIV

Ce decizii importante va lua azi Guvernul României!?

      Printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 31.08.2016 începând cu orele 12, se află și trei hotărâri foarte importante :

ceo21

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea COMPLEXUL Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

 

 

 

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

În continuare vă prezentăm toate proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 31.08.2016 începând cu orele 12.

GUVERNUL ROMÂNIEI

31.08.2016

 

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 31.08.2016

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III-a -zone protejate
 6. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 7. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 8. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru declararea zilei de 1 septembrie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş, la 22 iunie 2016 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino, la 6 mai 2016
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Lugoj – Deva”, aflate pe raza localităţilor Margina, din judeţul Timiş, Brănişca şi Şoimuş, din judeţul Hunedoara
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8+700 – km 25+500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 11-15 octombrie 2016
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanţa S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea COMPLEXUL Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis-Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului-în politicile economicobugetare şi financiare ale statului român
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii doamnei Maria-Elena GEORGESCU, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al consiliului de administraţie al Fondului Local de Garantare Focşani S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M.-I.F.N.
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară în materie penală
 4. MEMORANDUM cu tema: Realizarea unui inventar naţional al capacităţilor disponibile la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea stocării şi depozitării bunurilor supuse măsurilor asiguratorii dispuse în procesele penale
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind implementarea Convenţiei privind evaluarea impactului de mediu în context transfrontalier (Convenţia Espoo), adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 6. MEMORANDUM cu tema: Obţinerea de către România a statutului de stat membru în sistemul UNDAC (Echipe ONU de evaluare şi coordonare în caz de dezastre/United Nations Disaster Assessment and Coordination)
 7. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune
 8. MEMORANDUM cu tema: „Abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a pune la dispoziţie structurilor din Sistemul de apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, cu titlu gratuit, câini de serviciu disponibili, aflaţi în administrarea sa şi în proprietatea privată a statului”
 9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Ion TROCARU – secretar de stat la Ministerul Transporturilor în calitate de împuternicit mandatat să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A., unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ecopolitic.ro

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
  sales banner

Articole Similare