Întrebări și răspunsuri despre Strategia UE pentru regiunea arctică

UE este o putere geopolitică și un actor economic de primă importanță, având astfel interese de ordin strategic, dar și pe termen scurt, atât în partea europeană, cât și în restul regiunii arctice, drept pentru care are partea sa de responsabilitate față de dezvoltarea durabilă a acestei părți a lumii.

De asemenea, este în interesul fundamental al UE să sprijine cooperarea multilaterală în Arctica și să depună eforturi pentru a avea asigurarea că această regiune continuă să fie sigură, stabilă, durabilă, pașnică și prosperă.

Elementul central al implicării UE în regiunea arctică îl constituie propunerile legislative prezentate pentru a transpune în practică obiectivele Pactului verde european, alături de noua abordare a UE pentru o economie albastră durabilă, sprijinită de știință, inovare și investiții regionale.

Care este impactul UE asupra Arcticii?

Fiind o economie industrializată de prim plan și având o populație numeroasă, UE influențează Arctica în diverse moduri. Prin amprenta sa ecologică și cererea de resurse și produse originare din această regiune, UE exercită un impact semnificativ asupra Arcticii.

Emisiile de gaze cu efect de seră conduc la încălzirea globală, iar curenții atmosferici și oceanici transportă înspre Arctica poluanți organici persistenți, carbon negru, metale grele precum mercurul, dar și microplastice și macroplastice.

8 % din emisiile globale de gaze cu efect de seră își au originea în UE, care alimentează astfel încălzirea regiunii arctice. Pe deasupra, UE este responsabilă de aproximativ 36 % din depunerile de carbon negru din zona arctică, care accelerează încălzirea acestei regiuni, topirea suprafețelor de zăpadă și gheață și sunt un poluant atmosferic nociv[1].

UE își recunoaște impactul asupra regiunii și va continua să îl evalueze, propunându-și să-l reducă în mod coordonat, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale, regionale și locale și cu comunitățile arctice. Prin această nouă comunicare, UE se angajează să ia măsuri împotriva principalelor surse de poluare a aerului, a solului și a apelor din regiunile arctice, cum ar fi materialele plastice/deșeurile marine, carbonul negru, substanțele chimice și emisiile din transporturi, precum și exploatarea nesustenabilă a resurselor naturale.

Cum își va întări UE rolul jucat în Arctica?

Implicarea deplină a UE în Arctica reprezintă o necesitate geopolitică. Este în interesul fundamental al UE să sprijine cooperarea multilaterală în regiune și să depună eforturi pentru a menține la un nivel scăzut tensiunile din această zonă și pentru a avea asigurarea că Arctica este în continuare stabilă, pașnică și prosperă.

Prin Comunicarea privind Arctica, UE se angajează să își sporească implicarea în regiunea arctică și în cele limitrofe, pentru a răspunde astfel la provocările geopolitice, de mediu, economice, de securitate și sociale cu care se confruntă această regiune. De asemenea, UE se angajează să colaboreze cu alți actori pentru a gestiona noile oportunități care apar în această parte a globului. Luând ca punct de pornire politica stabilită în comunicările anterioare privind chestiunile legate de Arctica, precum și Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene din 2016 și prioritățile politice ale Comisiei, UE urmărește să își consolideze în continuare implicarea în regiunea arctică.

Această implicare constă îndeosebi în următoarele măsuri:

  • UE își va îmbunătăți analiza prospectivă strategică, analizând mai ales legăturile dintre schimbările climatice și securitate; va integra chestiunile arctice în diplomația sa externă, bazându-se pe cooperarea regională. Pentru a veni în întâmpinarea preocupărilor legate de siguranță, UE va extinde capacitățile de protecție civilă și cooperarea în operațiunile de căutare și salvare și va intensifica cercetarea privind dezghețarea permafrostului. Va stabili o prezență permanentă în Groenlanda pentru a consolida parteneriatul cu UE și vizibilitatea acțiunilor europene pe teren.
  • UE va aborda provocările ecologice, sociale, economice și politice care apar ca o consecință a schimbărilor climatice și va lua măsuri ferme de combatere a schimbărilor climatice și a degradării mediului. Prin punerea în aplicare a Pactului verde european, inclusiv a noii abordări pentru o economie albastră durabilă, și prin urmărirea priorităților sale la nivel internațional, UE va încerca să abordeze problemele legate de schimbările climatice prin măsuri de atenuare, adaptare și redresare și să ofere soluții europene care să asigure o tranziție verde și albastră solidă. UE va continua să dezvolte relații durabile cu partenerii săi din regiune și să consolideze guvernanța Oceanului Arctic.
  • UE va investi în viitorul locuitorilor regiunii arctice, promovând îmbunătățirea educației, creșterea economică durabilă și locurile de muncă durabile, inclusiv o mai mare implicare a tinerilor, a femeilor și a popoarelor indigene în procesul decizional din regiunea arctică cu privire la aspecte precum inovarea și cercetarea, crearea de locuri de muncă, competențele digitale și educația.
  • UE va furniza stimulente pentru o tranziție verde inovatoare, în cadrul căreia regiunile arctice să poată pune în valoare crearea de locuri de muncă compatibile cu viitorul în sectoare inovatoare, cum ar fi: energia neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon, hidrogenul, industriile extractive durabile, e-learningul, e-sănătatea, conectivitatea și infrastructurile, turismul durabil, tehnologiile verzi și pescuitul și agricultura ecologice. UE va insista ca petrolul, cărbunele și gazele naturale să continue să fie păstrate în sol, inclusiv în regiunile arctice.

Cum va finanța UE aceste acțiuni?

UE acordă finanțări Arcticii prin intermediul mai multor programe și inițiative.

  • în cadrul programelor politicii de coeziune și ale politicii rurale pentru nordul Suediei și nord-estul Finlandei și prin programele Interreg, care extind sfera acțiunilor UE prin implicarea Insulelor Feroe, a Islandei, a Groenlandei, a Norvegiei și a Rusiei

Aceste programe sunt instrumente esențiale care permit Uniunii Europene să își pună amprenta asupra evoluțiilor înregistrate în Arctica. În perioada 2021-2027, programele de coeziune ale UE se vor concentra pe tranziția verde și digitală, furnizând sprijin pentru transformarea economică inteligentă prin strategii de specializare inteligentă continue, prin finanțare pentru antreprenoriat și prin inițiative pentru tinerii din regiunea arctică. Regiunile din nordul Finlandei și Suediei sunt eligibile să beneficieze și de Fondul pentru o tranziție justă, recent instituit, care vizează reducerea costurilor sociale și economice generate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

  • prin InvestEU

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) va juca un rol-cheie în punerea în aplicare a InvestEU, alături de alți parteneri de implementare, inclusiv băncile naționale de promovare sau instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Banca Nordică de Investiții. Orice țară din afara UE care contribuie la InvestEU se poate asocia. BEI va sprijini energia verde în regiunea arctică. Sunt disponibile finanțări și investiții pentru proiecte care implementează economia circulară prin sporirea eficienței resurselor și prin realizarea de progrese în ceea ce privește procesele de producție durabile, precum și pentru alte proiecte circulare care acoperă întregul ciclu de viață al produselor.

  • în cadrul programului Orizont Europa

UE va sprijini științele arctice prin intermediul programului Orizont Europa 2021-2027, după ce a investit aproximativ 200 de milioane EUR în cercetarea legată de Arctica în cadrul programului Orizont 2020 în perioada 2014-2020. Mai multe proiecte finanțate prin programul Orizont 2020 sunt încă în curs de desfășurare și vor conduce la noi proiecte în cadrul programului Orizont Europa și prin intermediul unor grupări precum EU Polar Cluster.

  • prin programele spațiale Copernicus și Galileo ale UE și prin programe precum Mecanismul pentru interconectarea Europei

Programele UE care pot sprijini dezvoltarea durabilă în regiunea arctică europeană vor deveni mai vizibile pentru beneficiari, datorită unui portal online dedicat investițiilor și informațiilor.

UE militează pentru ca petrolul, cărbunele și gazele naturale să continue să fie păstrate în sol, inclusiv în regiunile arctice. Cu toate acestea, asistăm la creșterea accelerată a prețurilor la energie, pentru care cererea este din ce în ce mai mare. Este realist acest obiectiv?

Apelul la limitarea extracției de combustibili fosili lansat în noua strategie privind Arctica urmărește să accelereze tranziția energetică globală. UE s-a angajat să pună în aplicare Acordul de la Paris, iar petrolul, cărbunele și gazele naturale au impactul cel mai mare asupra schimbărilor climatice. Acesta este motivul pentru care UE militează pentru ca petrolul, cărbunele și gazele naturale să continue să fie păstrate în sol, inclusiv în regiunile arctice. Raportul Agenției Internaționale a Energiei intitulat „Zero emisii nete până în 2050” preciza în mod clar că: „În traiectoria către zero emisii nete nu este necesar să deschidem noi exploatații petroliere și de gaze naturale”.

În primul rând, Comisia va analiza împreună cu partenerii săi posibilitatea introducerii unei obligații juridice multilaterale de a nu permite instalarea de noi platforme de exploatare a rezervelor de hidrocarburi în regiunile arctice sau învecinate și nici achiziționarea hidrocarburilor exploatate în astfel de instalații. Ne-am putea baza pe moratoriile parțiale asupra explorării hidrocarburilor în Arctica, care sunt deja în vigoare cu parteneri precum SUA, Canada sau Groenlanda.

În al doilea rând, UE va accelera tranziția către energia din surse regenerabile, astfel încât întreaga populație să aibă acces la energie din surse regenerabile la prețuri abordabile. Arctica are un potențial enorm în ceea ce privește sursele regenerabile de energie (energie geotermală, eoliană, hidrogen verde și hidroenergie). Dezvoltarea tehnologiilor energetice curate este atât în interesul Arcticii, cât și al UE.

Ce putem face pentru ca extracția și utilizarea materiilor prime rare din regiunea arctică să fie mai durabile?

În ceea ce privește extracția de materii prime importante, sugestiile formulate în noua strategie privind Arctica constau în promovarea evaluărilor de mediu, economice și sociale și în utilizarea celor mai bune practici și a celor mai înalte standarde de mediu pentru minerit, gestionarea deșeurilor și intervenția în caz de accident. De asemenea, UE ar sprijini gestionarea pe bază de zone și ar pune în aplicare inițiative privind economia circulară.